ഷിയാസ് കരീം ലൈവിൽ തെറ്റ് പറ്റി പോയി ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് എല്ലാം തുറന്ന് പറയണം

×