പറമ്പിലുള്ള ഈ ചെടിയുടെ നീര് കുടിച്ചാൽ മതി കെട്ടികിടക്കുന്ന കഫം മാറാൻ

×