ചന്തി ഭാഗവും മറ്റു മസിലുകളും ഒട്ടി വയർ മാത്രം ചാടിവരുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് കാരണം ഇതാ പരിഹാരം

×